Amparo Herrera Molina
Consuelo Jiménez Sanz
Ibana Rivas Casamajó

APROP (Associació del Pallars Rural Oberta al Poble) és una Associació constituida a Tremp el 15 de novembre del 2012 i que regula les seves activitats d’acord amb el que estableix llei 25/2015, del 30 de juliol, del voluntariat i de foment de l’associacionisme.

Els fins d’aquesta associació són: donar soport, col.laborar i participar en diferents tasques de caràcter social.

Per aconseguir les diferents finalitats, l’associació APROP realitza les activitats següents:

Banc d’Aliments – recapte, distribució i repartiment d’excedents alimentaris

Reforç escolar

Gestió dels horts socials

Gestió de la deixalleria a la comarca

A l’actualitat ja som mes de 30 voluntaris. Comptem amb tú per arribar a ser molts més.